Navigácia

Obsah

Šport

 

Strediskom športu v obci je športový areál v Dolnom Hričove, kde sa konajú rôzne športové podujatia. Nachádza sa tu futbalové ihrisko, škvarové ihrisko, volejbalové ihrisko a basketbalové ihrisko.

Najrozšírenejším športom v Dolnom Hričove je futbal. Športový klub v Dolnom Hričove bol založený už v roku 1928. Našu obec reprezentujú 3 družstvá – muži, dorast a žiaci. Najväčším úspechom ŠK Dolný Hričov bol postup do III. ligy v roku 2001, kde sa udržali 3 roky. V súčasnosti sú naši futbalisti v V. lige. Ďalším futbalovým mužstvom je ZMP Dolný Hričov.

V obci pôsobia i iné družstvá – hokejbalové družstvo, ktoré obec reprezentuje i v iných obciach a volejbalové družstvo, ktoré organizuje v obci volejbalové turnaje. Každoročné sa tu na upravenej bežeckej dráhe koná súťaž v behu.

***********************************************************************************************************************************

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

 

Aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva účinné od 19.

Apríla

 

 

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 19. apríla 2021)

 

k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 16.4.2021 v spojení s vyhláškou Úradu

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození

verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 175/2021 uverejnenej vo

Vestníku vlády SR dňa 15.4.2021 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 203/2021

z 16.4.2021

 

vydané dňa 17.4.2021

 

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

 

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k vyhláške Úradu verejného

zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného

zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 uverejnenej vo

Vestníku vlády SR dňa 16.4.2021 (ďalej len „vyhláška č. 186/2021“) v spojení s vyhláškou

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri

ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 175/2021

uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 15.4.2021 (ďalej len „vyhláška č. 175/2021“)

a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 203/2021 z 16.4.2021 nasledovné usmernenie:

 

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány

a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia

ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.

 

  • Východiská a právna úprava vyhlášok ÚVZ SR

 

V súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky č. 186/2021 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –

podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej,

kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Výnimky z tohto zákazu sú definované v § 4 ods. 2 citovanej vyhlášky, pričom výnimku majú

v súlade s:

          - § 4 ods. 2 písm. a) vyhlášky aj hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých

všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym

výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie Covid-19 nie starším

ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade

verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné

uviesť presný čas a miesto jeho konania s tým, že za jednorazové podujatie možno

považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

          - § 4 ods. 2 písm. h) vyhlášky aj hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh najvyššej

futbalovej súťaže FORTUNA ligy a II. futbalovej ligy, na ktoré sa toto usmernenie

nevzťahuje,

         - § 4 ods. 2 písm. j) vyhlášky športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri

nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh

podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať

výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie

starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku

kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh

hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo

osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného

podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému

regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Príslušný regionálny úrad verejného

zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z

dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu

podujatia.

 

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

 

Zároveň podľa § 4 ods. 3 vyhlášky č. 186/2021 sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri

aj exteriéri ustanovujú ďalšie opatrenia, v rámci ktorých je nevyhnutné pri účasti na verejnom

hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť

dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, čo však neplatí pre osoby vykonávajúce

športovú činnosť a zároveň sa podľa § 4 ods. 3 písm. l) vyhlášky č. 186/2021 v prípade

hromadného podujatia športového charakteru sa do počtu osôb nezapočítava jedna

osoba trénera.

 

V súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky č. 175/2021 sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie

horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých

priestoroch interiérov s tým, že v súlade s § 2 ods. 2 písm. a) a e) tejto vyhlášky sa táto

povinnosť nevzťahuje na deti do 6 rokov veku a na osoby pri výkone športu na interiérových

športoviskách.

 

Zároveň v súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky č. 175/2021 sa všetkým osobám na verejnosti v

exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím

respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky. Táto

povinnosť sa v súlade s § 3 ods. 2 písm. a) a f) citovanej vyhlášky nevzťahuje na deti do 6

rokov veku a na osoby pri výkone športu.

 

        2. Uznesenie vlády SR č. 203/2021

 

V rámci uznesenia vlády SR č. 203/2021 je podľa bodu B.1. obmedzená s účinnosťou od 19.

apríla 2021 sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00

hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda

uplynutím 28. apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na vybrané výnimky

a výnimkou je podľa bodu 14. aj cesta na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu

alebo na účel pobytu na exteriérovom alebo interiérovom športovisku za predpokladu, že

 

       a) sa má takýto pobyt vykonať v okrese zaradenom uznesením vlády

SR podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring, do I. alebo

II. stupňa ostražitosti, do I., II., alebo III. stupňa varovania, alebo

 

       b) sa má takýto pobyt v rámci okresu vykonať v okrese zaradenom

uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa

varovania a ide o osobu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom

RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu

certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19

nie starším ako 7 dní, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov,

alebo o osobu staršiu ako 65 rokov vrátane ďalších osôb podľa

citovaného uznesenia.

 

3. COVID semafor pre šport

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

 

V závislosti od okresu, kde sa športová aktivita organizuje, platí na organizáciu športovej

aktivity COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na adrese

https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov.

 

Za dodržiavanie podmienok je zodpovedný organizátor športovej aktivity, ktorý je povinný

zabezpečiť, aby bola športová aktivita vykonávaná v súlade s aktuálnymi právnymi

predpismi a opatreniami príslušných orgánov.

 

        4. USMERNENIE SFZ K TRÉNINGOVÉMU PROCESU

 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného SFZ zotrvávava na POZASTAVENÍ (PRERUŠENÍ)

všetkých seniorských súťaží riadených SFZ (tieto súťaže sú pozastavené od 15. októbra

2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú odložené na neurčito), A TO AŽ

DO ODVOLANIA. SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom

uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti.

 

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch (netýka sa družstiev najvyššej súťaže FL

a II. futbalovej ligy), sa riadia COVID semaforom pre šport a týmito pravidlami:

 

- nie je možné usporadúvať žiadne turnaje, športové kempy, prípravné zápasy a pod.,

pričom výnimku z týchto zákazov majú hromadné športové podujatia vymedzené

vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. h) a j) vyhlášky č. 186/2021. Za dodržania všetkých

podmienok je na takýchto podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

 

         TRÉNINGOVÝ PROCES

 

- športový tréning prebieha na športovisku v exteriéri alebo interiéri bez prítomnosti

verejnosti, rodičov či iných osôb s výnimkou trénera alebo osôb priamo zapojených do

tréningového procesu,

 

- umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl, ak platné predpisy ich užívanie

umožňujú, a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp. správcami uvedených

ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

 

- skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase

a rovnakom priestore športoviska presiahnuť 6 osôb/napr. hráčov + 1 tréner. V

prípade exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 800m2

a sektory musia byť od seba vzdialené min 4 metre a oddelené značením, t.j. na

každom ihrisku môže v rovnakom čase trénovať viac skupiniek ľudí v max. počte 6 +

1 za dodržania vzdialenosti minimálne 4 metrov a zároveň plochy 800 m2 na sektor.

Skupiny sa nesmú navzájom premiešavať, každá funguje v samostatnom režime.

 

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

 

- pri všetkých aktivitách je potrebné dodržiavať odstupy min. 2 metre medzi

športovcami. Ak to nie je možné, upravte organizáciu, formy a obsahu tréningovej

činnosti: napr: nácvik herných činností jednotlivca, nácvik individuálnych zručností,

kondičný tréning.

 

- hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej

aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

 

- je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného

režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,

 

- na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu

rúk,

 

- je zákaz využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne,

umyvárne, sprchy a podobné zariadenia (výnimkou je núdzové použitie WC) a všetky

hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a jednorazovanými

papierovými utierkami,

 

- po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových

priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh

a hygienických zariadení,

 

- pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom

športovisku tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej

vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého

športového náčinia,

 

- uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na

viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

 

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O

svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového

sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.

 

 

***********************************************************************************************************************************

Výsledky 29. ročníka Zimnej futbalovej ligy

 

Por. Mužstvo Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre Body
1. Dedina 6 4 1 1 18:6 9
2. Skotňa 6 3 1 2 17:12 7
3. Šefranica 6 3 0 3 10:13 6
4. Stanica 6 1 0 5 11:25 2

 

Strelci gólov:

6 - Turek J. st. (Skotňa)

5 - Vančík Š. (Šefranica)

4 - Kahát P. (Skotňa), Škuta V.,  Masný M. (Dedina)

3 - Bezák (Dedina), Sabo A. (Stanica), Kahát F. (Šefranica)

2 - Michal, Brežný (Dedina), Sabo M., Bandur P. (Stanica), Turek  J. ml., Kramara (Skotňa)

1 - Randík, Škvaridlo, Sládek (Dedina), Milo P., Sadloň (Skotňa), Cigánik, Gašper, Martiník (Stanica), Milo B., Puchoň (Šefranica)

Vlastný gól:  Mihálek M. (Šefranica), Masný M. (Dedina)