Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.08.2019

Zmluva o nájme bytu Bellušová k 01.08.2019

Zmluva o nájme bytu Bellušová k 01.08.2019

139,25 EUR Jednostotridsaťdeväťeur dvadsaťpäť cetov mesačne

Michaela Bellušová

Obec Dolný Hričov

30.07.2019

Zmluva o dielo zo dňa 11.07.2019

Zmluva o dielo zo dňa 11.07.2019

1 727,00 EUR Jedentisícsedemstodvadsaťsedem eur

MP -VRTY, s.r.o.

Obec Dolný Hričov

18.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3-2019-HP-13 Žilinský samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3-2019-HP-13 Žilin

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Žilinský samosprávny kraj

Obec Dolný Hričov

17.07.2019

Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia fin. grantu v rámci projektu - Program podpory lokálnych konunít - Nadácia COOP JEDNOTA

Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia fin. g

6 000,00 EUR Šesťtisíc eur

Nadácia COOP Jednota

Obec Dolný Hričov

08.07.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti detského ihriska zo dňa 02.07.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti detského ihriska zo d

193,20 EUR Jednostodeväťdesiattri eur dvadsať centov

EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislava

Obec Dolný Hričov

04.07.2019

.Kúpna zmluva č. 24021900429 zo dňa. 04.07.2019

.Kúpna zmluva č. 24021900429 zo dňa. 04.07.2019

15 328,50 EUR Päťnásťtisíctristodvadsaťosem eur päťdesiat centov

Motor- Car Banská Bystrica

Obec Dolný Hričov

04.07.2019

Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru č. LZL-19-01422

Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru č. LZL-19-01

7 664,25 EUR sedemtisícšesťstošesťdesiatštyri eur 25 centov

Tatra- leasing s.r.o.

Obec Dolný Hričov

04.07.2019

Zmluva o prenájme ŠA, zariadenia a inventáru

Zmluva o prenájme ŠA, zariadenia a inventáru

Neuvedené

Pavol Ballay

Obec Dolný Hričov

03.07.2019

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl.zákona č. 40-1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 03.07.2019

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl.zákona

18 033,34 EUR osemnásťtisíctridsaťtri eur

Libuša Škvaridlová, Anna Kulháňová, Štefánia Kováčiková

Obec Dolný Hričov

02.07.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projekt WIFI PRE TEBA

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

11 400,00 EUR jedenásťtisícštyristo eur

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Dolný Hričov

02.07.2019

Zmluva o nájme bytu 01072019

Zmluva o nájme bytu 01072019

185,49 EUR

Marianna Adamusová Hrnčárová

Obec Dolný Hričov

02.07.2019

Zmluva o nájme bytu 01072019

Zmluva o nájme bytu 01072019

157,34 EUR

Pavol Kahát, Miroslava Kahátová

Obec Dolný Hričov

17.06.2019

Zmluva o dielo č. 026-2019 uzatvorená medzi VJ control s.r.o. a Obec Dolný Hičov

Zmluva o dielo č. 026-2019 uzatvorená medzi VJ con

11 998,80 EUR

VJ Control s.r.o.

Obec Dolný Hričov

14.06.2019

Zmluva o spolupráci a obstaraní reklamy uzatvorená v zmysle ust. § 51 Občianskeho zákonnníka zo dňa 10.06.2019

Zmluva o spolupráci a obstaraní reklamy uzatvorená

2 500,00 EUR Dvetisícpäťstoeur

T+T a.s.

Obec Dolný Hričov

13.06.2019

Zmluva o prenájme športového areálu jeho zariadenia a inventáru

Zmluva o prenájme športového areálu jeho zariadeni

Neuvedené

Jaroslav Šmehil

Obec Dolný Hričov

13.06.2019

Zmluva o prenájme športového areálu jeho zariadenia a inventáru

Zmluva o prenájme športového areálu jeho zariadeni

Neuvedené

Pavol Ballay

Obec Dolný Hričov

31.05.2019

Zmluva o prenájme športového areálu jeho zariadenia a inventáru

Zmluva o prenájme športového areálu jeho zariadeni

Neuvedené

SiriuS STAR, o.z.

Obec Dolný Hričov

31.05.2019

Zmluva č. 2019/1128 zo dňa 27.05.2019

Zmluva č. 2019/1128 zo dňa 27.05.2019

Neuvedené

ICOM PLUS, s.r.o., v zastúpení MUDr. Viera Chudíková

Obec Dolný Hričov

15.05.2019

Zmluva o poskytnutí grantu č. 19060

Zmluva o poskytnutí grantu č. 19060

4 354,40 EUR

Nadácia Kia Motors Slovakia

Obec Dolný Hričov

06.05.2019

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia

podľa platného VZN 2/2018

Jaroslava Kilianová

Obec Dolný Hričov

18.04.2019

Zmluva č. 39 207 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Zmluva č. 39 207 o poskytnutí dotácie z prostriedk

3 000,00 EUR tritisíceur

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Dolný Hričov

10.04.2019

Zmluva o prenájme KD zo dňa 10.04.2019

Zmluva o prenájme KD zo dňa 10.04.2019

podľa platného VZN

Pozemkové spoločenstvo "Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov"

Obec Dolný Hričov

10.04.2019

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

151,68 EUR

MUDr. Katarína Hartelová, Bc. Pavol Hartel

Obec Dolný Hričov

01.04.2019

Dohoda č. 19/25/050/12 zo dňa 26.03.2019

Dohoda č. 19/25/050/12 zo dňa 26.03.2019

neuvedená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

21.03.2019

Dodatok č. 1 k dohode č. 18/25/52A/173

Dodatok č. 1 k dohode č. 18/25/52A/173

neuvedená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: