Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.01.2020

Zmluva o prenájme KD, jeho zariadenia a inventáru

27012020

podľa platného VZN

Pavol Ballay

Obec Dolný Hričov

28.01.2020

Zmluva o prenájme KD, jeho zariadenia a inventáru

27012020

podľa platného VZN

Ing. Peter Zelník, predseda ŠK Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

24.01.2020

Zmluva o prenájme KD,jeho zariadenia a inventáru

23012020

podľa platného VZN

Mgr. Katarína Cigániková

Obec Dolný Hričov

17.01.2020

Zmluva o prenájme KD, jeho zariadenia a inventáru

07012020

podľa platného VZN

Ján Hrobárik

Obec Dolný Hričov

23.12.2019

Zmluva o prenájme KD, jeho zariadenia a inventáru

23122019

bezplatne

Oľga Cigániková

Obec Dolný Hričov

17.12.2019

Kúpna zmluva zo dňa 17.12.2019 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

17122019

11 664,77 EUR Jedenásťtisícšesťstošesťdesiatštyrieur sedemdesiatsedem centov

Štefánia Chlebúchová

Obec Dolný Hričov

13.12.2019

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

13122019

45,00 EUR Štyridsaťpäťeur

Michal Hýll

Obec Dolný Hričov

02.12.2019

Mandátna zmluva podľa § 566 a nasl. zákona č. 513-1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov

01072019

60,00 EUR Šesťdesiat eru

Proval s.r.o.

Obec Dolný Hričov

21.11.2019

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

20112019

podľa platného VZN

Ján Surovčík

Obec Dolný Hričov

12.11.2019

Dohoda č. 19-25-010-96 uzatvorená podľa § 10 ods. 11 a nasl. zákona č. 417-2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

19/25/010/96

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

12.11.2019

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena

12112019

Neuvedené

Peter Komačka

Obec Dolný Hričov

08.11.2019

Kúpna zmluva zo dňa 08.11.2019 podľa § 588 a nasl. zákona č. 40-1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

08112019

103,05 EUR Jednostotri eurá päť centov

Ing. Jozef Vršanský

Obec Dolný Hričov

06.11.2019

Zmluva o prenájme KD, jeho zariadenia a inventáru

06112019

podľa platného VZN

Občianske združenie SUPEROČKO

Obec Dolný Hričov

05.11.2019

Nájomná zmluva o nájme podielov spoločnej nehnuteľnosti uzavretá podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení a § 663 Občianskeho zákonníka

04112019

1,00 EUR Jedno euro

Bývalí urbárnici obce Peklina

Obec Dolný Hričov

29.10.2019

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

22102019

podľa platného VZN

Lucia Haluzová

Obec Dolný Hričov

29.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/5

1/2019/OŠaŠ/HP/5

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Žilinský samosprávny kraj

Obec Dolný Hričov

18.10.2019

Nájomná zmluva č. 30201/NZ-216/2019/Dolný Hričov/166/SI

30201/NZ-216/2019/Dolný Hričov/166/SI

443,90 EUR Štyristoštyridsaťtri eur a deväťdesiat centov

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Obec Dolný Hričov

11.10.2019

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

11102019

podľa platného VZN

Eva Kavecká

Obec Dolný Hričov

09.10.2019

Darovacia zmluva 25092019

25092019

25 000,00 EUR Dvadsaťpäťtisíceur

Erste Group Immorent Slovensko s. r. o.

Obec Dolný Hričov

01.10.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. ZBZVB-011/2019/Dolný Hričov/DPP/638-00,1

ZBZVB-011/2019/Dolný Hričov/DPP/638-00,1

Neuvedené

Doprastav a.s.

Obec Dolný Hričov

18.09.2019

Zmluva o prenájme ŠA - TJ Jablonové

Zmluva o prenájme ŠA - TJ Jablonové

podľa platného VZN

TJ Jablonové

Obec Dolný Hričov

18.09.2019

Zmluva o prenájme ŠA - Obecný športový klub Divinka - Lalinok

Zmluva o prenájme ŠA - Obecný športový klub Divink

podľa platného VZN

Obecný športový klub Divinka - Lalinok

Obec Dolný Hričov

11.09.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 11.09.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 11.0

20,89 EUR Dvadsať eur osemdesiatdeväť centov

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

04.09.2019

Zmluva o nájme bytu Krkošková k 01.09.2019

Zmluva o nájme bytu Krkošková k 01.09.2019

170,28 EUR Jednostosedemdesiat eur a dvadsaťosem centov

Katarína Krkošková

Obec Dolný Hričov

28.08.2019

Zmluva o prenájme športového areálu 28082019

Zmluva o prenájme športového areálu 28082019

Neuvedené

Bibiána Odváhová

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: