Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.09.2020

Zmluva o dodávke plynu

P4015/2020

rozpísaná v zmluve podľa produktu

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Dolný Hričov

14.08.2020

Zmluva o nájme športového areálu

14082020

bezplatne

Bibiána Odváhová

Obec Dolný Hričov

14.08.2020

Zmuva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby SEVAK a.s.

096-II-501-VB-2018

96,75 EUR Deväťdesiatšesť eur sedemdesiatpäť centov

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obec Dolný Hričov

14.08.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby SEVAK a.s.

095-II.-501-VB-2018

121,50 EUR Jednostodvadsaťjeden eur päťdesiat centov

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obec Dolný Hričov

12.08.2020

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 03.08.2020

03082020

458,00 EUR Štyristopäťdesiatosemeur

Michal Hýll

Obec Dolný Hričov

10.08.2020

Zmluva o budúcom zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 50a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník

31072020

neuvedené

Marián Frnčo a Eva Frnčová

Obec Dolný Hričov

30.07.2020

Zmluva o prenájme kultúrneho domu a jeho inventáru

30072020

podľa platného VZN

Adam Šimák

Obec Dolný Hričov

30.07.2020

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40-1964 Zb. Občianskeho zákonníka zo dňa 30.07.2020

30072020

1,00 EUR Jednoeuro

Roman Družkovský a Elena Družkovská

Obec Dolný Hričov

27.07.2020

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40-1964 Zb. Občianskeho zákonníka zo dňa 27.07.2020

27072020

7 004,43 EUR Sedemticísštyrieur štyridsaťtricentov

Miroslav Možješ a Jana Možješová

Obec Dolný Hričov

22.07.2020

Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

22072020

1,00 EUR Jednoeuro

Poľnohospodárske družstvo Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

10.06.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a ustanovení

24042020

110,00 EUR Jednostodesať eur

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

18.05.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-1-5-2020-SK

neuvedená

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Dolný Hričov

18.05.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www.stránok na CUET

CUET-1-5-2020-SK

1 035,00 EUR Jedentisíctridsaťpäť eur

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Dolný Hričov

07.05.2020

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

04052020

13,00 EUR Trinásť eur

Ervín Schmieger

Obec Dolný Hričov

07.05.2020

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

29042020

3,00 EUR Tri eurá

Ján Hrazdíra

Obec Dolný Hričov

07.05.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorv a o úhrade za služby spojené s užívaním nebytových priestorov

2020/941

19,05 EUR devätnásť eur päť centov

TVILAN s.r.o.

Obec Dolný Hričov

07.05.2020

Kúpna zmluva v zmysle § 588 nasl.Občianskeho zákonníka

04052020

350,00 EUR Tristopäťdesiateur

Michal Hýll

Obec Dolný Hričov

08.04.2020

Dodatok k Zmluve č. 413/2016 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely

413/2016

562,79 EUR päťstošesťdesiatdvaeur sedemdesiatdeväť centov

AGROFIN poľnohospodárske družstvo Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

03.04.2020

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

4300130997

151,20 EUR Jednostopäťdesiatjeden eur dvadsať centov

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obec Dolný Hričov

18.03.2020

Zmluva č. 3200522 o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

3200522

3 000,00 EUR Tritisíceur

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Dolný Hričov

11.03.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

03032020

neuvedená

SEVAK-Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Obec Dolný Hričov

27.02.2020

Zmluva KD Ochotnícke divadlo na zákrute

24022020

podľa platného VZN

Ochotnícke divadlo na zákrute

Obec Dolný Hričov

19.02.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 20.06.2016

Dodatok č. 3

neuvedená

NATUR-PACK, a. s.

Obec Dolný Hričov

11.02.2020

Protokol č. 49/2019 o prechode vlastníctva, postúpení majetkových práv a záväzkov

49/2019

Neuvedené

Obec Dolný Hričov

Okresný úrad Žilina

28.01.2020

Autorská zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z.z.

16012020

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

RNDr. Peter Koleda, PhD

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: