Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.12.2019

Mandátna zmluva podľa § 566 a nasl. zákona č. 513-1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov

01072019

60,00 EUR Šesťdesiat eru

Proval s.r.o.

Obec Dolný Hričov

21.11.2019

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

20112019

podľa platného VZN

Ján Surovčík

Obec Dolný Hričov

12.11.2019

Dohoda č. 19-25-010-96 uzatvorená podľa § 10 ods. 11 a nasl. zákona č. 417-2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

19/25/010/96

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

12.11.2019

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena

12112019

Neuvedené

Peter Komačka

Obec Dolný Hričov

08.11.2019

Kúpna zmluva zo dňa 08.11.2019 podľa § 588 a nasl. zákona č. 40-1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

08112019

103,05 EUR Jednostotri eurá päť centov

Ing. Jozef Vršanský

Obec Dolný Hričov

06.11.2019

Zmluva o prenájme KD, jeho zariadenia a inventáru

06112019

podľa platného VZN

Občianske združenie SUPEROČKO

Obec Dolný Hričov

05.11.2019

Nájomná zmluva o nájme podielov spoločnej nehnuteľnosti uzavretá podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení a § 663 Občianskeho zákonníka

04112019

1,00 EUR Jedno euro

Bývalí urbárnici obce Peklina

Obec Dolný Hričov

29.10.2019

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

22102019

podľa platného VZN

Lucia Haluzová

Obec Dolný Hričov

29.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/5

1/2019/OŠaŠ/HP/5

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Žilinský samosprávny kraj

Obec Dolný Hričov

18.10.2019

Nájomná zmluva č. 30201/NZ-216/2019/Dolný Hričov/166/SI

30201/NZ-216/2019/Dolný Hričov/166/SI

443,90 EUR Štyristoštyridsaťtri eur a deväťdesiat centov

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Obec Dolný Hričov

11.10.2019

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

11102019

podľa platného VZN

Eva Kavecká

Obec Dolný Hričov

09.10.2019

Darovacia zmluva 25092019

25092019

25 000,00 EUR Dvadsaťpäťtisíceur

Erste Group Immorent Slovensko s. r. o.

Obec Dolný Hričov

01.10.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. ZBZVB-011/2019/Dolný Hričov/DPP/638-00,1

ZBZVB-011/2019/Dolný Hričov/DPP/638-00,1

Neuvedené

Doprastav a.s.

Obec Dolný Hričov

18.09.2019

Zmluva o prenájme ŠA - TJ Jablonové

Zmluva o prenájme ŠA - TJ Jablonové

podľa platného VZN

TJ Jablonové

Obec Dolný Hričov

18.09.2019

Zmluva o prenájme ŠA - Obecný športový klub Divinka - Lalinok

Zmluva o prenájme ŠA - Obecný športový klub Divink

podľa platného VZN

Obecný športový klub Divinka - Lalinok

Obec Dolný Hričov

11.09.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 11.09.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 11.0

20,89 EUR Dvadsať eur osemdesiatdeväť centov

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

04.09.2019

Zmluva o nájme bytu Krkošková k 01.09.2019

Zmluva o nájme bytu Krkošková k 01.09.2019

170,28 EUR Jednostosedemdesiat eur a dvadsaťosem centov

Katarína Krkošková

Obec Dolný Hričov

28.08.2019

Zmluva o prenájme športového areálu 28082019

Zmluva o prenájme športového areálu 28082019

Neuvedené

Bibiána Odváhová

Obec Dolný Hričov

06.08.2019

Zmluva o nájme bytu Bellušová k 01.08.2019

Zmluva o nájme bytu Bellušová k 01.08.2019

139,25 EUR Jednostotridsaťdeväťeur dvadsaťpäť cetov mesačne

Michaela Bellušová

Obec Dolný Hričov

30.07.2019

Zmluva o dielo zo dňa 11.07.2019

Zmluva o dielo zo dňa 11.07.2019

1 727,00 EUR Jedentisícsedemstodvadsaťsedem eur

MP -VRTY, s.r.o.

Obec Dolný Hričov

18.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3-2019-HP-13 Žilinský samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3-2019-HP-13 Žilin

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Žilinský samosprávny kraj

Obec Dolný Hričov

17.07.2019

Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia fin. grantu v rámci projektu - Program podpory lokálnych konunít - Nadácia COOP JEDNOTA

Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia fin. g

6 000,00 EUR Šesťtisíc eur

Nadácia COOP Jednota

Obec Dolný Hričov

08.07.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti detského ihriska zo dňa 02.07.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti detského ihriska zo d

193,20 EUR Jednostodeväťdesiattri eur dvadsať centov

EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislava

Obec Dolný Hričov

04.07.2019

.Kúpna zmluva č. 24021900429 zo dňa. 04.07.2019

.Kúpna zmluva č. 24021900429 zo dňa. 04.07.2019

15 328,50 EUR Päťnásťtisíctristodvadsaťosem eur päťdesiat centov

Motor- Car Banská Bystrica

Obec Dolný Hričov

04.07.2019

Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru č. LZL-19-01422

Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru č. LZL-19-01

7 664,25 EUR sedemtisícšesťstošesťdesiatštyri eur 25 centov

Tatra- leasing s.r.o.

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: