Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2013

VZN č. 4/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN-4-2013-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady.doc Stiahnuté: 194x

2012

VZN č. 1/2012 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Dolný Hričov

VZN-č.1_2012-o-poskytovaní-transferov-obce-Dolný-Hričov.pdf Stiahnuté: 167x

VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013

VZN-2-2012-Daň-z-nehnuteľností.pdf Stiahnuté: 205x

VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN-3-2012-Miestne-dane.pdf Stiahnuté: 195x

2011

VZN č. 1/2011 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v bytových domoch v obci Dolný Hričov

č._1-2011_VZN.doc Stiahnuté: 331x

VZN č. 2/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolný Hričov a určenie podmienok tejto úhrady

VZN-č.2-2011-príspevok-na-stavu.doc Stiahnuté: 171x

VZN č. 3/2011 o povinnosti vypracovať plány záchranných prác v prípade povodní

VZN-2_2011-Povodňové-1.doc Stiahnuté: 222x

VZN č. 4/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012

VZN-2012-daň-z-nehnuteľností-4-2011.pdf Stiahnuté: 148x

VZN č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN-č.-5-2011-o-miestnych-daniach.pdf Stiahnuté: 197x

2010

VZN č. 1/2010 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu

VZN-č.-1-2010.doc Stiahnuté: 158x

VZN č. 2/2010 o podmienkach chovu a držania zvierat

VZN-č.-2-2010-o-držaní-psov.doc Stiahnuté: 175x

VZN č. 3/2010 o dani z nehnuteľností

VZN-3-2010-daň-z-nehnuteľností.doc Stiahnuté: 158x

VZN č. 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN-4-2010-Miestne-dane.doc Stiahnuté: 149x

2009

VZN č. 1/2009 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v bytových domoch v obci Dolný Hričov

č._1-2009_VZN1.doc Stiahnuté: 138x

VZN č. 2/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

č.2-2009-VZN-1.doc Stiahnuté: 155x

VZN č. 3/2009 o dani z nehnuteľností

VZN-č.3-2009-o-dani-z-nehnuteľnosti1.doc Stiahnuté: 160x

VZN č. 4/2009 o správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce

VZN-o-správnych-poplatkoch1.doc Stiahnuté: 186x

VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolný Hričov

VZN-č.-5-20091.doc Stiahnuté: 153x

2008

VZN č. 1/2008 o niektorých podmienkach držania psov na území obce

VZN-o-psch-1-2008.doc Stiahnuté: 168x

VZN č. 3/2008 o dani z nehnuteľnosti

VZN-daň-z-nehnuteľností-3-2008.doc Stiahnuté: 162x

Stránka