Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Hričove - 16. máj 2018 o 16,00 hod.

Pozvánka

          Pozývam všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnom Hričove, hlavného kontrolóra

obce a občanov Obce Dolný Hričov na Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 16. mája 2018 (t. j. v stredu) o 16.00 hodine

na Obecnom úrade v Dolnom Hričove.

Program zasadnutia bude nasledovný:

 1. Otvorenie rokovania, potvrdenie jeho uznášaniaschopnosti a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
 5. Rozpočet r. 2018 – 3. a 4. zmena
 6. Návrh Záverečného účtu obce Dolný Hričov za rok 2017
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Dolný Hričov za rok 2017
 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2017 a 1. polrok 2018
 9. Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolný Hričov 2016 – 2021
 10. Návrh zmeny k Hlukovej štúdii obce Dolný Hričov – p. Marián Medzihorský
 11. Žiadosť o súhlas na umiestnenie trampolíny v Športovom areáli v Dolnom Hričove – LK STAR, s. r. o.
 12. Žiadosť o pravidelné kosenie parc. KN – C č. 903/1 a žiadosť o informáciu – Mgr. Tatiana Kicošová
 13. Realizácia rekonštrukcie – opravy asfaltového povrchu na ul. Mládeže – p. Paulína Hujová s manž.
 14. Žiadosť o úpravu stavu pozemnej komunikácie – obyvatelia miestnej časti Peklina
 15. Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parc. KN – C č. 149/15 v k. ú. Peklina – p. Peter Komačka a Mgr. Martina Jancíková
 16. Informácie starostu obce
 17. Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
 18. Diskusia
 19. Rekapitulácia prijatých uznesení
 20. Záver

 

Materiál na rokovanie:

POZVÁNKA na OZ 16.05.2018

Bod č. 3: Zápisnica č. 4/2018 26.03.2018

Bod č. 4: Uznesenia č. 26-51/2018 26.03.2018

Bod č. 5: Rozpočet rok 2018 - 3. a 4. zmena

Bod č. 5: Návrh uznesenia 3. a 4. zmena rozpočtu 2018

Bod č. 6: Záverečný účet Obce Dolný Hričov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 - návrh

Bod č. 6: Návrh uznesenia Návrh Záverečného účtu obce Dolnýn Hričov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Bod č. 7: Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Dolný Hričov za rok 2017

Bod č. 8: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2017 a 1. polrok 2018

Bod č. 9: Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolný Hričov 2016 - 2021

Bod č. 10: Návrh zmeny k Hlukovej štúdii obce Dolný Hričov – p. Marián Medzihorský

Bod č. 11: Žiadosť o súhlas na umiestnenie trampolíny v Športovom areáli v Dolnom Hričove – LK STAR, s. r. o.

Bod č. 12: Žiadosť o pravidelné kosenie parc. KN – C č. 903/1 a žiadosť o informáciu – Mgr. Tatiana Kicošová

Bod č. 13: Realizácia rekonštrukcie – opravy asfaltového povrchu na ul. Mládeže – p. Paulína Hujová s manž.

Bod č. 14: Žiadosť o úpravu stavu komunikácie - obyvatelia m.č. Peklina

Vyvesené: 10. 5. 2018

Dátum zvesenia: 17. 5. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť