Navigácia

Obsah

Späť

Mimoriadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Hričove - 14. februára 2018

Pozvánka

          Pozývam všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnom Hričove, hlavného kontrolóra

obce a občanov Obce Dolný Hričov na Mimoriadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 14. februára 2018 (t. j. v stredu) o 16.00 hodine

na Obecnom úrade v Dolnom Hričove.

Program zasadnutia bude nasledovný:

  1. Otvorenie rokovania, potvrdenie jeho uznášaniaschopnosti a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Územný plán obce - výška zástavby, problematika hlukovej štúdie
  4. Informácie starostu obce
  5. Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
  6. Diskusia
  7. Rekapitulácia prijatých uznesení
  8. Záver                    

Vyvesené: 9. 2. 2018

Dátum zvesenia: 15. 2. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť